Debate

Critical Dietetics (CD) | Kritisk dietetik (KD)

Articles on, or related to, Critical Dietetics, mainly published in Dietistaktuellt (DA). Chronological order.
Kronologiskt ordnade artiklar som behandlar Kritisk Dietetik eller har ett direkt samband med rörelsen. I huvudsak publicerade i Dietistaktuellt (DA)

 

DEBATE: Modern Theory of Science and Knowledge founded on the values of the Enlightenment and the Scientific Revolution versus the Counter-Enlightenment moment of applied Postmodern Critical Dietetics.

Articles

Critical Dietetics Declaration June 2009

The manifest of the international postmodern movement of Critical Dietitians, inspired by Critical Nursing and based on the Neo Marxist doctrines of Critical Theory, written and signed in 2009 [in English]

We recognize that human bodies in health and illness are complex and contextual. Moreover, we recognize that the knowledge that enables us to understand health is socially, culturally, historically, and environmentally constructed.

» Critical_dietetics_declaration June 2009 [PDF]
Lucy Aphramor, Jacqui Gingras, et al

 

Part 1: Critical Dietetics – to view food and eating beyond calories. [in Swedish, published in DA # 3.17]

Epidemiologiska studier visar att aspekter som låg utbildning, utländsk härkomst, hög arbetslöshet och boende i områden med lägre status är kopplade till större förekomst av ohälsa, exempelvis hjärtsjukdom, diabeteskomplikationer och fetma. Även vid sjukdomsrelaterad undernäring kan patientens sociala och ekonomiska situation vara avgörande för huruvida nutritionsbehandlingen ska lyckas. Men vilken verklighet och vilken vardag döljer sig bakom dessa samband? Hur ska dietister förhålla sig till det faktum att andra aspekter än omtanke om egen hälsa kan ha avgörande betydelse för patientens förmåga att göra hälsobefrämjande val? Bör vi ta ställning till och diskutera dessa frågor även utanför det rent nutritionsmässiga perspektivet?

» Kritisk dietetik – att se mat och ätande bortom kalorierna (i sin helhet) [PDF]
Elin Lövestam

 

Part 2: A summary: ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference”, 25th of August 2017, Uppsala [in Swedish, published in DA # 5.17]

Intresset för det nya begreppet kritisk dietetik visade sig minst sagt vara försvarligt då samtliga åhörarplatser i anrika Gustavianums auditorium Minus fylldes så snart det utannonserades att en konferensen i ämnet skulle avhållas. Upplägget var att förmiddagen fokuserade på att ge en bakgrund och att förklara vad kritisk dietetik är och kan komma att innebära för dietistkåren, medan eftermiddagens inbjudna föreläsare talade kring ämnen som psykologiska och sociokulturella perspektiv på ätande, medial kropprepresentation, och möjligheten av att påverka matvanor genom information. Områden som arrangörerna menade kunde utgöra exempel på kritisk dietetik. Här kommer emellertid endast förmiddagen att refereras eftersom den behandlade kärnan i den nya rörelsen.

» Referat från ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” (i sin helhet) [PDF ]
Magnus Forslin

 

Part 3: A Personal Reflection, part I: Critical Dietetics – Lost in Context or a Postmodern Trojan Horse? [in Swedish, published in DA # 6.17]

A first comment on the conference and a ”critical” analysis of the of Critical Theory’s epistemology. (A part II was aimed to discuss the activism and innate ethical difficulties that ensue the doctrine. However, pressure on the publisher, exercised by the movement’s offended zealots, defeated such an ambition. Freedom of Speech and Open Exchange of Ideas, are as expected not Critical Dietetic’s strongest suit.) [in Swedish, to be translated]

Under konferensen The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference: Food and eating beyond calories (se referat i Dietistaktuellt #5.17) talades det om att vidga dietistens kunskapshorisont, att anlägga nya perspektiv, att nalkas gamla problem med nya friska infallsvinklar och att professionen är betjänt av att kompetensutvecklas ”bortom kalorierna”. Positiva och eftersträvansvärda mål och ambitioner – och mycket av detta pågår också för närvarande med t ex trans- och interdisciplinäritet, komplementära utbildningar, helt nya arbetsområden och spännande gränsöverskridande samarbeten. Min reflektion och tveksamhet handlar alltså inte om denna utveckling i sig, utan gäller 1) den postmoderna sanningsrelativism (anti-objektivismen) och den kunskapsfientliga epistemologiska överbyggnad som man tycks vilja anlägga på denna – i sig säkert önskvärda – process, och 2) den normativa, aktivistiska utväxling som mer eller mindre tydligt finns inbyggt i de på konferensen presenterade ambitionerna, och i hela det kritisk-teoretiska projektet. Min avsikt är att i denna utgåva av Dietistaktuellt diskutera den första punkten för att i nästa återkomma till den andra.

» Kritisk dietetik – vilse i kontexten eller en postmodern trojansk häst? (i sin helhet) [PDF]
Magnus Forslin

 

Part 4: Reply 1 by CD: ”Critical Dietetics – Self-reflection, Humility and Dialogue”. [in Swedish, published in DA # 1.18]

Reply by CD to ”Reflection on The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference (published in DA 6.17), Part 3.

Tack vare medel från Vetenskapsrådet och Letterstedtska föreningen anordnade vi den 25 augusti konferensen ”The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference”, som syftade till att introducera ämnet kritisk dietetik i Sverige. I Dietistaktuellt nr 6 2017 skriver redaktören Magnus Forslin en personlig reflektion på åtta sidor där han angriper konferensen och de diskussioner som fördes där. Tonen i texten – kombinerat med associationer till bl a förintelseförnekelse och stalinism samt hånfulla illustrationer – inbjuder tyvärr inte till dialog. Istället för att ge oss in i en debatt på de premisserna tar vi tillfället i akt att kort och koncist lyfta några punkter om kritisk dietetik som vi gärna förtydligar. Då många av de antaganden och insinuationer som görs i artikeln saknar grund vill vi också bjuda in Dietistaktuellts läsare att själva ta del av konferensens presentationer, vilka ligger öppet på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitets webbplats.

» Replik 1 i DA #1.18 (i sin helhet) [PDF]
Elin Lövestam, Paulina Nowicka & Nicklas Neuman + 30 additional signatories

 

Part 5: Straight response to Reply 1 [in Swedish, published in DA # 1.18]

Respons to Reply”Reflection on The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” (published in DA 6.17), Part 3.

All kommunikation sker på mottagarens villkor, varför det är med viss bedrövelse jag kan notera att jag inte nått fram hela vägen bland somliga läsare med min artikel om kritisk teori i DA#6.17, vilket ovan replik vittnar om. Min avsikt var inte att kränka någon, utan endast adressera vad som i sak givits vid handen fram tills dess. Ambitionen var i grunden tredelad: Först syftade artikeln till att komplettera den historiska bakgrunden till den kulturmarxistiska kritiska teorin, som med vissa luckor togs upp på den aktuella konferensen i Uppsala. Varför uppstod åskådningen? Vad sågs som det centrala uppdraget? Vad är synen på modernism, vetenskap och kunskap? Den andra delen utgjorde ett försök till att visa på konsekvenserna av teorins sanningsrelativism, och slutligen hur denna position vidarebefordrats av dess olika avläggare och vilka uttryck detta tagit.

» Svar på Replik 1 DA #1.18 (i sin helhet) [PDF]
Magnus Forslin

 

Part 6: Reply 2 by a CD-supporter: ”The central shortcoming of the article is that the fundamental claim – that Critical Dietetics and Relativism are the same – is wrong” [in Swedish, published in DA # 2.18]

Reply to ”Reflection on The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” (published in DA 6.17), Part 3.

Magnus Forslins (MF) så kallade kommentar om konferensen om kritisk dietetik (DA 6/2017 s 48-54) är djupt problematisk. Inte i första hand genom sina många påståenden – som knappast går att bemöta utan att ta orimligt med tid och utrymme i anspråk – utan för sin arroganta och raljerande ton.

» Replik 2 DA #2.18 (i sin helhet) [PDF]
Maria Magnusson

 

Part 7: Straight response to Reply 2: ”The central shortcoming of the reply is lack of self-awareness” [in Swedish, published in DA # 2.18]

Note. Here in its entirety
Response to Reply 2 to ”Reflection on The 1st Scandinavian Critical Dietetics Conference” (published in DA 6.17), Part 3.

I de båda repliker jag mottagit med anledning av min kommentar i DA6.17 har det inledningsvis uttryckts ovilja att bemöta vad som sades i min kommentar – dels för att min text uppfattats såsom kränkande, dels för att ett sådant företag skulle ”ta orimligt med tid och utrymme i anspråk”, likväl har bägge replikörer gått i polemik. Att väsensskilda akademiska traditioner här har hamnat på kollisionskurs etablerades redan i förra utgåvan av Dietistaktuellt, och fastställs nu ytterligare. I min skoltradition tar man bland annat del av den text som skall kritiseras innan man ger sig på den. Risken för missförstånd och feltolkningar minimeras avsevärt om man går till källan istället för att dikta eller gissa motpartens påståenden och intentioner.

» Svar på Replik 2 DA2.18 (i sin helhet) [PDF]
Magnus Forslin

 

Brief excerpts from the article ”Towards a Critical Dietetics in the Nordic Countries” Journal of Critical Dietetics, (2018, vol 4, Issue 1). (in English)

”…a quote that is now engraved in the entryway of the Humboldt University in Berlin: ’The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it’…We do believe […] that his [i e Karl Marx’] principle of a critical philosophy holds as a starting-point for a Critical Dietetics as well. … Critical Dietetics must […] practice reflexivity by questioning the fundamental assumptions and standpoints of dietetic and nutritional sciences and practices, illuminating their historicity and exposing how they come to be acknowledged as legitimate knowledge in particular contexts.

» Brief excerpts from ”Towards a Critical Dietetics in the Nordic Countries” [PDF]
Nicklas Neuman and Elin Lövestam

 

Helen Pluckrose on Fat Activism: ”Counter the errors of Fat Activism with facts and evidence” [in English, published in DA # 2.19]

Fat Studies and Fat Activism may seem like a relatively new phenomenon, but in fact, scholarly theorizing and campaigning around the acceptance and even the promotion of obesity has been in existence for at least fifty years. The National Association to Advance Fat Acceptance began in the US in 1969 and the Fat Underground followed shortly afterwards in the 1970s. These ideas soon travelled to Europe. The reason Fat Activism feels new, however, is because it is gaining an unprecedented amount of prestige and influence and rapidly gaining the power to put pressure on medical scientists, medical practitioners and medical research organisations. This is an alarming development which endangers health and to be able to counter it, it is essential to understand how it works.

» Pluckrose on Fat activism [PDF]
Helen Pluckrose

 

Review by James Lindsay of Critical Dietetics and Critical Nutrition Studies: How to take over the World – One discipline at a Time [in English, published in DA # 3.19]

The reason I offer such an unreserved recommendation for my preferred audience is because Critical Dietetics and Critical Nutrition Studies makes the “critical” agenda more clear than any of the hundreds of journal articles and dozens of other books I have read on the subject in the past several years. Rarely can one find such clear declarations as “Critical Dietetics is informed by a post-structural epistemology wherein truth is understood as being in constant flux and knowledge creation as requiring multiple, differently situated perspectives, approaches, and methods.” Hardly anywhere do they openly admit that journals dedicated to the discipline refused to publish their work as “not relevant to dietetic practice” followed by an explanation that they started their own academic journal, the Journal of Critical Dietetics, to circumvent this problem. Following our friend Bret Weinstein, my colleagues and I have called this “critical” practice “idea laundering.” This is a process by which agendas, prejudices, and mere opinions can be laundered through an academic peer-review process in a dedicated journal and come out the other side with every appearance of genuine and applicable knowledge.

» Lindsay on Critical Dietetics [PDF]
James Lindsay

 

”Free speech is not speech you agree with, uttered by someone you admire. It’s speech that you find stupid, selfish, dangerous, uninformed or threatening, spoken and sponsored by someone you despise, fear or ridicule. Free speech is unpopular, contentious and sometimes ugly. It reflects a tolerance for differences. If everyone agreed on all things, we wouldn’t need it.”

Robert J. Samuelson (April 6, 2014) Washington Post.